Moduli tipa 32

MODULI TIP 32 (SAD)

TYPE 32 MODULES

Dvostruka USA utičnica U1 (69 * 36 mm)

Dvostruka USA utičnica U2 (69 * 36 mm)

Dvostruka USA utičnica (GFCI) U3 (69 * 36 mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR posuda U4

20A TR posuda U5

15A dupleksna posuda U6

15A WR dupleks posuda U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Dvostruki 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Dvostruka 2.1 usb + 20A utičnica U11

TYPE 32 MODULES 04

Dvostruki USB 2.1A + jedan 15A U12

4 usb, 4 porta U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15